ข้อสอบเก่า PAT3!

เฉลย ข้อ 3. เนื่องจาก e = 2.72 ดังนั้น การที่ log ซึ่งเป็นฐาน 10 ยกกำลังตัวเลขค่าหนึ่ง (x) แล้วมีค่าเท่ากับ 2.72 แสดงว่าตัวเลขนั้นต้องมีค่า 0 < x < 1