ลิมิตและความต่อเนื่อง

ข้อสอบชอบออกอะไร? เรื่องลิมิตและความต่อเนื่อง

1. ถามลิมิต!
เป็นไปได้ทั้งหมด 4 กรณี 
1.1 เลข/เลข ตอบได้เลย 
1.2 เลข/0 ตอบ infinity 
1.3 0/เลข ตอบ 0
1.4 0/0 หรือ infinity/infinity แก้ไขได้ 3 แบบ คือ การแยกตัวประกอบพหุนามแล้วพยายามหาตัวที่ตัดได้, การคูณด้วย conjugate เพื่อให้หาค่าได้ และ การให้กดโลปิตาล(แนะนำวิธีนี้) คือ ดิฟบน/ดิฟล่าง ไปเรื่อยๆจนได้ค่าคงที่และตอบค่านั้นเป็นลิมิต

2. ถามว่าฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่!
ต้องดูว่า limit ทางซ้าย = limit ทางขวา = ค่าฟังก์ชัน ถึงจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง

3. ฟังก์ชันต่อเนื่องเท่านั้น ที่ดิฟได้นะ!