ตรีโกณ – วงกลมหนึ่งหน่วย

?
วันนี้เราจะมาดูพื้นฐานที่สุดกันก่อน คือ “วงกลมหนึ่งหน่วย”
วงกลมหนึ่งหน่วย หมายถึงวงกลมที่มีรัศมี 1 หน่วย
เมื่อกำหนดให้มุม ทีต้า = A องศา
ค่าของแกน x เป็น cos A และ ค่าของแกน y เป็น sin A

1. ค่าที่เป็นส่วนกลับซึ่งกันและกัน
sin A และ cosec A
cos A และ sec A
tan A และ cot A
2. ค่าที่เป็น co-function กัน
sin A และ cos A
tan A และ cot A
sec A และ cosec A
3. สูตรมุมติดลบ พิสูจน์จากวงกลมหนึ่งหน่วย สังเกตว่าเราลองค่าของ
sin cos tan ระหว่างมุม A กับ -A จะได้ผลดังนี้
sin (-A) = -sin A
cos (-A) = cos A
tan (-A) = -tan A