สถิติ

สถิติพื้นฐานที่ออกข้อสอบทุกรอบ!

?ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = (ทุกตัวบวกกัน) ห่ารด้วย จำนวนตัวทั้งหมด

?มัธยฐาน = ข้อมูลตัวตรงกลาง เมื่อนำข้อมูลมากเรียงจากน้อยไปมากแล้ว

?ฐานนิยม = ตัวที่ซ้ำกันมากที่สุด เช่น ในกรณีนี้ทุกลูกมีขนาดต่างกันหมดเลย มีแค่สีน้ำเงิน 2 อันที่ืทั้งขนาดและสีเหมือนกัน ดังนี้ฐานนิยมจึงเป็นสีน้ำเงิน

?พิสัย = จำนวนที่มีค่ามากที่สุด – จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุด