“โมล” คืออะไร?

จุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง คือ เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็น “โมล”
ปริมาณสารสัมพันธ์เป็นบทคำนวณที่ใหญ่และออกเยอะมากๆ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสิ่งที่โจทย์ให้เป็นโมลได้เสมอ วิธีการมีหลักๆ 3 แบบ คือ
1. กรัม / มวลโมเลกุล = โมล
2. จำนวนอนุภาค / เลขอาโวกาโดร = โมล
3. ปริมาตร(ที่ STP) / 22.4 = โมล
เช่น ถ้าโจทย์ให้มีสาร x กรัม และถามหาจำนวนอนุภาค
เราต้องเอา x กรัม / มวลโมเลกุล จะได้เป็น โมล
และเอา โมล x เลขอาโวกาโดร จะได้เป็นจำนวนอนุภาค