15 จุดผิด ชีววิทยา part 3/3

13. การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฎจักร VS การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฎจักร เรื่องนี้นอกจากเข้าใจกระบวนการแล้วขอให้จำเป็นส่วนย่อยๆ ไปอีกด้วย เช่น ที่มาของอิเล็กตรอน สารพลังงานสูงที่ได้ ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้าย 

14. ความเหมือนและความแตกต่างของพืช C3 C4 และ CAM อย่างแรกควรรู้ชนิดพืชแต่ละประเภทเพราะบางทีโจทย์จะออกชื่อพืช โดยไม่ได้ระบุประเภท เพราะฉะนั้น หากไม่รู้ อาจจะ blank ไปเลย นอกจากนี้ควรจำ bundle-sheath cell จำนวนครั้งในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ เซลล์ที่เกิด Calvin cycle และการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ (ทั้งผลิตภัณฑ์และเอมไซม์) 

15. การคำนวณในชีวะ! ไม่อยากจะเชื่อว่าเราไม่สามารถหลุดพ้นจากคณิตศาสตร์ไปได้จริงๆ เช่น ในบทพันธุศาสตร์ เรื่องกฎการแยกและการคูณ หรือสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การถอดรูท ยกกำลัง ดังนั้นหลักการแม่นแล้ว อย่าคำนวณพลาดนะ