Matrix – Part 1/2

เรื่องที่ออกบ่อยๆ ในเมทริกซ์ไม่พ้น 2 เรื่องนี้แน่ๆ

?เรื่องแรก การหา inverse ดูขั้นตอนตามเส้นทางในรูปได้เลยยย
1. หาเมทริกซ์ minor ทำได้โดยการตัดแถว ตัดหลัก และหา det ของตัวที่เหลือ เช่น ตัดแถวตัดหลักที่ 1 ทิ้ง และหา det ของสี่ตัวที่เหลือ จะได้ค่าของตำแหน่งที่ 1,1 ของเมทริกซ์ minor ทำแบบนี้จนครบทุกตำแหน่งเลยนะ(ถึกหน่อย)
2. หา co-factor โดยการเอา minor ตำแหน่งที่ i กับ j บวกกันแล้วเป็นเลขคี่ คูณ -1 (สำหรับเมทริกซ์ 3×3 จะคูณแค่ 4 ตัวเสมอ)
3. หา adj โดยการเอา co-factor มา transpose จะได้ adj ของเมทริกซ์
4. เอา (1/det ของเมทริกซ์นั้น) * adj จบ!! หา inverse ได้แล้ว!!!